Az elállás joga


Elállás joga

 

A fogyasztót az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási, vagy ha a teljesítés már megkezdődött, úgy felmondási jog illeti meg.
Határon átnyúló vásárlás esetén is megilleti a fogyasztót az elállási jog amennyiben az Európai Unió bármely tagállamából vásárol. Az uniós jogharmonizáció eredményeképpen egységesen megilleti a vásárlót az elállási jog.

Az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy postai úton rendelt) termékek esetében Önnek 14 naptári napon belül joga van bármilyen okból, indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ön az elállási jogát a szerződés megkötésétől a termék átvételéig eltelt idő alatt is gyakorolhatja.

Az elállásra vonatkozó nyilatkozatot a vevőszolgálat részére kell megküldeni e-mailben, telefaxon, vagy postai úton. Elállás esetén kérjük az elállási nyilatkozatot kitölteni, és a termékkel együtt visszaküldeni a Vevőszolgálat címére. A termék beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint a terméket az eredeti számlával együtt küldje vissza. Elálláskor a termék visszajuttatásának költsége a Önt/Vevőt terheli, de ezen kívül semmilyen más költsége nem keletkezik.

 

Elállási nyilatkozat letöltése

Elállás esetén a terméket az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül kell visszaküldenie az Eladó/Vállalkozás részére. Az Eladó/Vállalkozás ugyanezen határidőn belül fizeti vissza a termék árát, feltéve, hogy a visszaküldött termék az Eladó részére megérkezett, vagy a megrendelő a termék visszaküldését minden kétséget kizáróan igazolta.
A vállalkozás a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez a vállalkozás más fizetési módot alkalmazzon. Ebből adódóan a fogyasztót semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék vásárlására irányuló szerződésnél a fogyasztó elállása esetében a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a vállalkozás felé, hogy a terméket visszaküldte. Javasolt tehát a termék visszaküldését igazoló dokumentum másolatát haladéktalanul megküldeni a vállalkozás részére, annak érdekében, hogy a vállalkozás minél gyorsabban intézkedjen a termékért fizetett összeg visszatérítéséről.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, kivéve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározott esetekre.